Kaushik Ghate

SVP & Head, Consumer Analytics & Data Sciences at HDFC BankShare

Kaushik Ghate